Polityka Prywatności

Definicje

Administrator danych osobowych (dalej „Administrator”) – Marta Karpińska-Krauze z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 5B/50; NIP: 5251990468; REGON: 142638209;

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.karpinska-krauze.pl;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę;

Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Administratora w gabinecie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika na Stronie za pośrednictwem plików cookies. Dane gromadzone za pośrednictwem cookies przetwarzane są przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

Podawanie danych osobowych nie jest potrzebne aby korzystać ze Strony.

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.)  Użytkownika przeglądającego Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer.

Administrator korzysta z plików cookies Google Analytics. Są to pliki wykorzystywane przez Google LLC w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Tym samym zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Wycofanie zgody na zbierania danych na Stronie

Strona korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Strony może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

Korzystanie ze Strony z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na Stronie, nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Stronie.

Odwołania do innych stron internetowych

Administrator nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na Stronie Administratora. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na tych stronach.

Serwisy społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Administratora prowadzony w serwisie Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu udostępniania treści i subskrypcji profilu, informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.

Administrator osadza na Stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Odtworzeniu nagrań przez Użytkownika towarzyszy wykorzystanie plików cookies spółki Google dotyczących usługi YouTube.

Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług

W związku ze świadczeniem usług Klientom, Administrator gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do wykonania oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych Klientów.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych z zasady zależy od udzielonej przez Klienta zgody, w  szczególności są to dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator w usłudze Skype, inne dane udostępnione przez Klienta.

Dane są przetwarzane:

 • w celu świadczenia Klientom usług, w tym za pomocą komunikatorów internetowych np. Skype, w szczególności w celu umówienia, potwierdzenia, przypomnienia czy odwołania konsultacji/wizyty, przekazania materiałów informacyjnych o usługach świadczonych przez Administratora, artykułów i opracowań o tematyce prozdrowotnej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w szczególności wystawienia dokumentu księgowego (np. faktury, rachunku, noty) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wyłącznie Administrator przetwarza dane osobowe wrażliwe pozyskane podczas procesu terapeutycznego i niezbędne dla jego prowadzenia.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) Administrator przetwarza dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W pozostałych przypadkach do 5 lat od ustania świadczenia usług Klientowi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Po upływie ww. okresów dane są nieodwracalnie usuwane lub poddane anonimizacji.

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
 • prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora,
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Marta Karpińska-Krauze, ul. Gwiaździsta 5B/50, 01-651 Warszawa,
 • drogą e-mailową na adres: rejestracjamkk@gmail.com

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.),
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie informacji handlowej na określony adres email, itp.),
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres email).

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, windykacyjne.

W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania i dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników, z wyłączeniem dostępu do danych wrażliwych, przetwarzanych wyłącznie przez Administratora.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres: Marta Karpińska-Krauze, ul. Gwiaździstą 5B/50, 01-651 Warszawa.

Zmiany niniejszej Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności, o ile będzie to konieczne ze względu na rozwój nowych technologii lub z innych istotnych przyczyn. Użytkownicy proszeni są o upewnienie się, iż zaznajomieni są z aktualną wersją Polityki.